พนักงานควบคุมคุณภาพ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Millimed Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • 3 ปี ขึ้นไป ด้านการผลิตยา,ด้านการควบคุมคุณภาพ
  • ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎ GMP
  Bank of Ayudhya Public Company Limited (Ayudhya Capital Auto)'s banner
  Bank of Ayudhya Public Company Limited (Ayudhya Capital Auto)'s logo
  บางพลี
  • Regulations Control Manager,
  • กำกับดูแล ควบคุมกฏระเบียบ
  • ตรวจสอบภายใน ภายนอก