ผู้อำนวยการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-25 จาก 25 ตำแหน่งงาน
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 7 ปี
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ แก้ปัญหา
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • วิเคราะห์การลงทุน การบริหารการเงิน 5 - 10 ปี
  • ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
  • วิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ ประเมินคู่ค้า
  DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  ปทุมวัน
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ด้านกฎหมาย
  • ปฏิบัติงานด้านการกำกับด้านจัดการกองทุน,ซื้อขายหุ้น
  • Bonus, Provident Fund,Health, Life Insurance
  ห้วยขวาง
  • สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้ดี
  • มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานได้คล่อง เช่น Ms.Office
  ห้วยขวาง
  • สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้ดี
  • มีทักษะในการสื่อสารและทักษะการแก้ปัญหาที่ดี
  • มีประสบการในการบริหารจัดการ นำทีม