ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานขายอย่างน้อย 5 ปี
  • วางกลยุุทธ์บริหารจัดการการทำงานอย่างเป็นระบบ
  • สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อผลักดันยอดขาย
  Jubilee Enterprise Public Company Limited's banner
  Jubilee Enterprise Public Company Limited's logo

  Sales Area Manager/ผู้จัดการเขต

  Jubilee Enterprise Public Company Limited
  สาทร
  • รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายของสาขาที่อยู่ในความดูแล
  • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานขายอย่างน้อย 3 - 5ปี
  • ติดตามวิเคราะห์ยอดขายอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ดูแล