ผู้ประสานงานด้านส่งออก
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Thai Edible Oil Co., Ltd.'s banner
  Thai Edible Oil Co., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • ภาษาอังกฤษดี (อ่าน/เขียน)
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีด้านงานเอกสารส่งออกทางเรือ
  • คิดบวก ชอบทำงานเป็นทีม
  The Thai Silk Co., Ltd.'s banner
  The Thai Silk Co., Ltd.'s logo
  Prakanong
  • เทคนิคการเจรจาต่อรองและการประสานงาน
  • ความเป็นผู้นำ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
  • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office / SAP