ผู้ช่วยสื่อมวลชน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's logo
  ดอนเมือง
  • สื่อมวลชนสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
  • นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์
  • ประสบการณ์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน 10 ปี