ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  The Thai Silk Co., Ltd.'s banner
  The Thai Silk Co., Ltd.'s logo
  พระโขนง
  • เทคนิคการเจรจาต่อรองและการประสานงาน
  • ความเป็นผู้นำ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
  • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office / SAP