ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's banner
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's logo
  ชุมพร
  • มีประสบการณ์ภาคโรงงาน competency performance
  • การวิเคราะห์ workload สรรหา engagement
  • ความรู้กฎหมายแรงงาน การฝึกอบรมพัฒนา