ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  C E Lab & Consulting Co.,Ltd.'s banner
  C E Lab & Consulting Co.,Ltd.'s logo
  นครราชสีมาTHB 35K - 54,999 /เดือน
  • มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี
  • มีประสบการณ์ทำงานในห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 8 ปี
  • มีประสบการณ์จัดทำระบบมาตรฐาน ISO 17025
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • มีพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและงานโครงการ
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ climate change
  • มี connection กับหน่วยงานต่างๆด้านสิ่งแวดล้อม