ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน
  Univentures Public Company Limited's banner
  Univentures Public Company Limited's logo
  อยุธยา
  • ประสบการณ์งานด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้เรื่อง ISO ระบบมาตรฐานต่าง ๆ
  • ผ่านการฝึกอบรม จป. วิชาชีพระดับหัวหน้างาน
  S.P.Automotive Products Co., Ltd.'s banner
  S.P.Automotive Products Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรี
  • บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบาย
  • มีการจัดการเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • สร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีความดีเลิศ