ผู้จัดการฝ่ายการธนาคาร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  Altitude Development Co., Ltd.'s banner
  Altitude Development Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • วางแผนและกำหนดเป้าหมายในการโอนกรรมสิทธิ์
  • วิเคราะห์และร่วมวางแผนการปฏิบัติงานโอนกรรมสิทธิ์
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ TOEIC ≥ 600
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • วางแผนกลยุทธ์
  • ถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัด
  • ความคิดเชิงวิเคราะห์