ผู้จัดการบาร์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Andaman Beach Suites Co., Ltd.'s banner
  Andaman Beach Suites Co., Ltd.'s logo
  ภูเก็ต
  • ทักษะภาษาอังกฤษดี
  • มีความรู้เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอย่างดี
  • ประสบการณ์ในตำแหน่ง อย่างน้อย 1 ปี