• Bachelor’s or Master’s Degree in Finance
 • 5 years up experience in financial function
 • Good command of English for reading, listening

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาโท ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 5 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริหาร

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิป.ตรี-ป.โท การบัญชี
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในสายงานบัญชี
 • ปฏิบัติงานย่านรังสิต - ลำลูกกา (จันทร์-ศุกร์)

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารงานโครงการวิศวกรรม
 • ประสบการณ์ด้านวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล 2 ปี
 • ปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท วิศวกรรม

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Warehouse Management / On floor duty
 • Strongly committed management team
 • 5-10 years relevant working experience

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ทำเอกสารดำเนินพิธีการนำเข้า ส่งออก
 • ผ่านการฝึกอบรบเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO
 • มีความรู้เรื่องส่งรายงาน สก.3 สก.4 สก.5

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female,age between 20 - 45 years old
 • speaking , reading , writing and listening skill.
 • serve with overseas customer.

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน
 • ถ้าเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Human Resource Management
 • Have knowledge in HR and general General Affair
 • Have experience in manufacturing will be advantage

17-Jan-18

 

Applied
 • degree or higher degree in business admin
 • 1-3years working experience in workshop management
 • Proven record of higher standard performance

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering field
 • Have an experience at least 2 years
 • Have a meticulous and logical approach

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประกันสังคม
 • โอที

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความซื้อสัตย์สุจริต
 • มีความรับผิดชอบ
 • ใจเย็น

17-Jan-18

 

Applied
 • ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่
 • ขยัน
 • ช่างยนต์

17-Jan-18

 

Applied
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
 • มีความรับผิดชอบ
 • ประสานงานต่างๆ ในเรื่องการแต่งรถยนต์ใหม่

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีความซื้อสัตย์สุจริต
 • มีความละเอียดรอบคอบ

17-Jan-18

 

Applied
 • รักเด็ก
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ติดต่อ
 • สามารถติดตามนายจ้างไปต่างจังหวัดได้

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Pharmacist

Central Watson Co., Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต
 • ยินดีรับผู้จบการศึกษาใหม่
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • Good Knowledge in speaking and written in English
 • Email and document in English

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. , ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office / Word / Excel

17-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานไฟฟ้าโดยตรง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในงานมอเตอร์ (พันทุ่น) ซ่อมเครื่อง
 • ซื่อสัตย์ มีวินัย สามารถทำงานเป็นทีมได้

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒ ปวช ขึ้นไป หรือ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
 • สามารถทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ได้

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. , ปวส. - ปริญญาตรี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี , ขยัน , อดทน
 • ความรู้ความเข้าใจในงานโครงสร้างเหล็ก

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี สาขาบัญชีโดยตรง
 • อ่าน เขียนภาษาอังกฤษพอใช้ - ดี
 • ซื่อสัตย์ , มีความรับผิดชอบงานสูง

17-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทน ตั้งใจทำงาน ขยัน

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส หรือปริญาตรีไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวางระบบไฟฟ้าในรถยนต์ได้
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษายานยนต์
 • ระดับการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยันอดทน

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • เป็นคนตรงต่อเวลา
 • ต้องมีใบขับขี่ ท2 ขึ้นไป

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • วิเคราะห์และรับรู้เงื่อนไขในการทำงานได้ดี
 • เรียนรู้เร็วและสามารถทำงานเป็นทีมได้

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิ่งส่งเอกสาร ให้ขนส่ง หรือสถานที่ต่างๆ
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 ถึง ปวส.
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช.
 • ต้องเป็นผู้มีศิลปในการเจรจา เรียนรู้การใช้โอกาส
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมมีวินัย

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำรายงาน Delivery Plan ประจำวัน
 • ติดตามรถขนส่งมารับสินค้า เพื่อให้ถึงมือลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติกส์

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีเบี้ยขยัน
 • มีความรู้ในระเบียบเกี่ยวกับงานธุรการ
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีเบี้ยขยัน
 • เคยเป็นแม่บ้านทำงานบ้านมาก่อน จะรับพิจารณาพิเศษ
 • วันหยุดอาทิตย์ละ 1 วัน หรือหยุด 4 ครั้งต่อเดือน

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in any related fields
 • at least 5 years in electronic manufacturing
 • Computer literate, very good command

16-Jan-18

 

Applied
 • degree in Electronics, Telecommunication
 • Experienced in EMS
 • Good in English skill

16-Jan-18

 

Applied
 • มีทักษะการประสานงาน
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีใจรักงานบริการ

16-Jan-18

 

Applied
 • Knowledge in Supply chain management & Logistics
 • Warehouse and stock management
 • Demonstrated ability to learn quickly

16-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี (วศบ.) วิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

16-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-32 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชี 3 ปีขึ้นไป

16-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 21-25 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Occupational, Health and Safety
 • At least 10 years of work experience in EHS
 • Good command in English both written and spoken

16-Jan-18

 

Applied
 • Degree in business admin or related fields.
 • 3-5 years experience in workshop management.
 • Good command in English and Thai.

16-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านขนส่งจะพิจารณาพิเศษ
 • ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ MS Word , Excel

16-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. -ปริญญาตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านขนส่งจะพิจารณาพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ

16-Jan-18

 

Applied
 • Strong experiences in HR
 • Planning, Performance Management
 • Good command of English and Computer skill

16-Jan-18

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานเลขาหรืองานธุรการทั่วไป
 • สถานที่ปฎิบัติงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล