บริหารสินทรัพย์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  Mahidol University's logo
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • มีความรู้ทางด้านการเงิน/บัญชี
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ มีความกระตือรือร้น
  • จัดทำแผนธุรกิจ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ