นักวิเคราะห์วิจัย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  คันนายาวTHB 55K - 89,999 /เดือน
  • วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)เชิงปริมาณและคุณภาพ
  • สรุปผลนำเสนอ และจัดทำ Presentation แก่ผู้บริหาร
  • ออกแบบและจัดทำแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลการตลาด
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจชุมชน
  • พัฒนาธุรกิจชุมชน
  • เครือเจริญโภคภัณฑ์