นักวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • มีประสบการณ์การบังคับบัญชา อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีมนุษ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้
  Lion Corporation (Thailand) Limited's banner
  Lion Corporation (Thailand) Limited's logo
  ยานนาวา
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • เศรษฐศาสตร์ สถิติ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานวิเคราะห์ข้อมูล / ยอดขาย/ Big Data