นักวิเคราะห์การตลาด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  IRPC Public Company Limited's banner
  IRPC Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาดรี เคมี,เทคโนโลยีสารสนเทศ,บริหารธุรกิจ
  • ปริญญาโท MBA
  • ความสามารถในการวางแผนงาน (Planning)