นอกเวลา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  Vejthani Public Company Limited's banner
  Vejthani Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • ผ่านการอบรมมาตรฐาน JCI
  • สื่อสาร ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
  PrimaGold International Co., Ltd.'s banner
  PrimaGold International Co., Ltd.'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • วุฒิการศึกษา ปวช. / มัธยมศึกษาตอนปลาย - ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านการขนส่งสินค้า รับ-ส่งสินค้า 1 ปี
  • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's banner
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's logo

  Sales Support Training (ILP)

  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited
  ห้วยขวาง
  • วางแผน/ออกแบบหลักสูตร เป็นวิทยากร
  • ดูแลการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเรื่องผลิตภัณฑ์ILP
  • ฝึกอบรมให้กับตัวแทนและผู้ขายในทุกช่องทาง