• Test case, test script
 • Robot frame work, software Tester
 • Selenium

28 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไปในสายงานการผลิต
 • ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30 – 40 ปี มีรถยนต์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Background in Com. Eng, Com. Sci. or IT
 • JAVA software development skill is required
 • Fresh grad is also welcome

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 1-3yrs experienced in Merchandising
 • Purchasing and Merchandising skill.
 • Manage, analyst and solving the related problems

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/ Female age not over 35 years old
 • 0-5 years working in sales experiences
 • Used to work in IT industry or Finance

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิการศึกษา ปวส/ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีความสามารถติดต่อประสานงานได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอุปกรณ์ก่อสร้างมาบ้าง
 • มีทักษะในการเจรจา และมีใจรักในงานบริการ
 • มีประสบการณ์ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min. 5 years working experience of Finance & Acc.
 • Proficient in English language
 • Comprehensive medical insurance and provident fund

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in IT or related field
 • 0-2 years of IT Security or related experience
 • Knowledge in IT security

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี(ทุกสาขา) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 • มีทักษะการสื่อสาร สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in iOS/Android application development
 • Having experience in developing JAVA (for Android)
 • Bachelor Degree in Com Sci, Com Eng, etc.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Hotel management
 • Strong personality and Modern
 • At least 5 years’ experience in Brand product

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering.
 • Experience in outdoor sales.
 • Good command of English.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in related field
 • 3 years experience in trainer function
 • Good command in english and computer litercy

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in industrial Technology
 • 3 years experience in production section
 • Monitoring daily machine out-put

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Machining Engineering
 • To understand customer drawing
 • To set up Fixture in CNC machine

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering or related field
 • 5 years in management quality control.
 • Good command in English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Brand Manager

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Bachelor's degree or higher in Marketing
 • Minimum experience of 5 years in marketing
 • Good business acumen

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Product Manager

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Bachelor's degree in Agriculture, Marketing
 • experience in a seed business of at least 7 years
 • Good knowledge of the vegetable seed market

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจเช็คการจัดเตรียมความพร้อมและความสะอาด
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ
 • มีความรับผิดชอบสูง อัธยาศัยดี รักการเรียนรู้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจเช็คการจัดเตรียมความพร้อมและความสะอาด
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ
 • มีความรับผิดชอบสูง อัธยาศัยดี รักการเรียนรู้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • 5 year experiences
 • Able to work in Rojana Plant (Ayutthaya)

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี
 • ระดับผู้จัดการแผนกไม่ต่ำกว่า 5 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานร้านอาหาร
 • ในระดับรองผู้จัดการร้าน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุติการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-ปริญญาโท
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารจัดการร้านให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านร้านอาหาร

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานเบเกอรี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง อัธยาศัยดี รักการเรียนรู้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ออกแบบเมนูอาหารและเครื่องดื่ม
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • รักงานบริการ มีอัธยาศัยดี มีความคิดสร้างสรรค์
 • รักความก้าวหน้า พร้อมเติบโตไปกับองค์กร

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • 1 year experiences
 • Follow up delivery shipment

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or Master's degree
 • 5 year experiences
 • Strong leadership and interpersonal skills

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะด้านการขาย และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริการขนส่งสินค้าจากจีน-นำเข้าสินค้าจากจีน
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • บริการคาร์โก้ โกดังสินค้าไทยและจีน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับวุฒิ ปวส ถึง ปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้กดดันได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

PHP PROGRAMMER

TDAR Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบได้
 • มีทัศนคติที่ดีและชอบทำงานเป็นทีม
 • เคยเขียนโปรแกรมโดยใช้ PHP Framework (Laravel,Yii)

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Housekeeping

TDAR Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • วุฒิปริญญาตรี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
 • รับ ตรวจเช็ค จ่าย สินค้าให้กับลูกค้า เช็คสต๊อก
 • สามารถใช้งานโปรแกรมMS office

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • ปริญญาตรี ,ปริญญาโท

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษา วุฒิม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สามารถวิเคราะห์และออกแบบได้
 • มีทัศนคติที่ดีและชอบทำงานเป็นทีม

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดี
 • การศึกษาจบ ปริญญาตรี สาขาบัญชี โดยตรง
 • มีประสบการณ์ในการปิดงบได้อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล