• Computer Science, Computer Engineering, IT
 • ASP.NET, C#, CSS3, HTML5, jQuery, Web frameworks,
 • Application Development

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส,ปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • ประสบการณ์ : ประสปการณ์ทำงาน 1-3 ปี
 • มีทักษะในการ วิเคราะห์ และ วางแผนการการตลาด

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting and Finance Officer / เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

KHAMCHAROEN CEMENT LTD., PART.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปวส,ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้ และทักษะเฉพาะทาง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Warehousing Staff / พนักงานประจำคลังสินค้า

KHAMCHAROEN CEMENT LTD., PART.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ม.6หรือเทียบเท่า
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน , มีความรับผิดชอบสูง
 • หากมีความรู้ด้านเหล็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส,ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้ และทักษะเฉพาะทาง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

เจ้าหน้าที่ IT Support

KHAMCHAROEN CEMENT LTD., PART.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ปวส,ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ network และคอมพิวเตอร์

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Admin / HR Officer / พนักงานบุคคล / ธุรการ

KHAMCHAROEN CEMENT LTD., PART.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปวส,ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • ประสปการณ์ทำงาน 1-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีจิตใจพร้อมให้บริการ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Officer / พนักงานขาย

KHAMCHAROEN CEMENT LTD., PART.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปวส,ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านงานห้อง Lab
 • มีประสบการณ์ การทำระบบ ISO 17025
 • มีภาวะผู้นำรักงานบริการ

24-May-18

 

Applied
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
 • มีร่างกายสมบูรณ์ และสุขภาพแข็งแรง

23-May-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • สาขาสาขาคอมพิวเตอร์
 • บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ปี ขึ้นไป

23-May-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • สาขาการบัญชี การเงิน
 • เศรษฐศาสตร์

23-May-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • อายุ 25 – 35 ปี
 • ใช้โปรแกรม SAP ได้

22-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ

22-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, อุตสาหการ ,ไฟฟ้า, IE
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้ออย่างน้อย 2-5 ปี ขึ้นไป
 • สรรหาคัดเลือกผู้รับเหมางานโครงการเครื่องกล,ไฟฟ้า

18-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์, เครื่องกล, ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำแผนงานบำรุงรักษา งานระบบและอาคารสถานที่

18-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ ติดตั้งดูแล บำรุงรักษาระบบ Network
 • ติดตั้งดูแลและบำรุงรักษา

18-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล