ธุรการบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s banner
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s logo
  คลองเตย
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านบัญชีหรือการเงิน
  • มีความรู้พื้นฐานในระบบบัญชี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน
  THAI UNION GROUP PCL.'s banner
  THAI UNION GROUP PCL.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 15 ปี
  • วิเคราะห์ข้อมูลด้านบัญชี การเงินและสินเชื่อ
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่สมุทรสาครได้
  Mould Mate Co., Ltd.'s banner
  Mould Mate Co., Ltd.'s logo
  สระบุรี
  • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี