ที่ปรึกษาด้านทรัพยากร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  Modernform Group Public Company Limited's banner
  Modernform Group Public Company Limited's logo
  สวนหลวง
  • บริหารทรัพยากรบุคคล , กลยุทธ์ด้าน HR ,
  • Human resource , จัดการทรัพยากรมนุษย์ ,
  • ผู้บริหารเพื่อวางแผน
  Mould Mate Co., Ltd.'s banner
  Mould Mate Co., Ltd.'s logo
  สระบุรี
  • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • ปริญญาตรี/โท สาขา HR หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานสวัสดิการไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)