จัดซื้อสินค้า
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ
  • ปสก. จัดซื้อสินค้าอุตสาหกรรมหรือ Supply chain 5 ปี
  • มีทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีถึงดีมาก
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)