• Design, improve, transform to new operating models
  • Efficient operating models & end-to-end processes
  • Study & determine investment cost VS benefits

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบหรือกระบวนการ
  • มีทัศนคติที่ดี ชอบการปฏิบัติงานเป็นทีม
  • วิเคราะห์และหาแนวทางปรับปรุงการทำงาน

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล