• Ethical Marketing Manager
 • Marketing Manager Hospital Channel
 • Professional Marketing Manager

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Set up Channel Strategy, Develop POP vision
 • Analyze and Provide Category, Channel
 • Develop Annual Master Plan to align with marketing

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing and Underwriting
 • Sales & Marketing
 • Non-life Insurance

23-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท ด้านการตลาด การขาย หรือการบริหาร
 • ประสบการณ์การตลาด Trade Marketing ช่องทาง TT / MT
 • มีความรู้ทางด้านการตลาด FMCG,วิเคราะห์ตัวเลขยอดขาย

21-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum of three (3) years
 • experience in Traditional Trade channel.
 • Analytical skill

19-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์สายงานช่องทางการตลาด 3 ปีขึ้นไป

19-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล