• Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • 1 years of working experience in Marketing Managem
 • Good interpersonal and well organized

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
 • Marketing
 • PR Marketing

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์การตลาดในธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาพิเศษ
 • มีทักษะในด้านการสื่อสาร ติดต่อประสานงานได้ดี

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสื่อสารการตลาด
 • มีประสบการณ์ตรงด้านการสื่อสารการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการผลิตสื่อทางการตลาด

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office หรือโปรแกรมกราฟิก
 • มีความคิดสร้างสรร

16-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • At least 7 years in Marketing field
 • Be a good Team Player
 • Strong project management skill

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • marketing
 • Communications Officer
 • marketing event

14-Oct-19

 

Applied
 • Marketing Communication
 • Branding Marketing , Digital Marketing, Online
 • Proficient in Adobe Illustrator, Photoshop

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 2-3 ปี
 • ทัศนคติดีมาก Can DO!! Attitude
 • ความเชี่ยวชาญในการถ่ายภาพโดยใช้กล้อง DSLR

05-Oct-19

 

Applied