• Bachelor’s degree in Accounting
 • 2 years of experience in accounting or cashier
 • Able to work well under pressure

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age between 25-35 years old.
 • Good communication skill in English.
 • 5 days working, salary negotiable.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Finance, Accounting
 • Experience in auditing background, financial model
 • planning & budgeting, business analysis, forecast

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การเงิน การบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ความรู้ทางด้านบัญชี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • accounting, ERP, withholding tax, VAT, 5 years
 • analytical skill, accuracy, detail oriented
 • Reconciliation skill, logical thinking

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • การศึกษาระดับปวส.- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชี 2-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถแก้ปัญหาและวิเคราะห์งานได้

20-Mar-18

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์1-3 ปี
 • ละเอียด รอบคอบ

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/ การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ดี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

20-Mar-18

 

Applied
 • a strong determination to make a difference
 • confidence in their abilities
 • dynamic

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Trade & FX Management
 • Trade Finance
 • FX Management

20-Mar-18

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาการเงิน การบัญชี /สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะการติดต่อสื่อสารและประสานงาน
 • มีความรับผิดชอบ และละเอียดรอบคอบ

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance Officer

KSCT Co., Ltd.

คลองเตย

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการเงิน
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare budget
 • Prepare A/R, A/P, JV, PV, RV, invoice, tax invoice
 • Provide and submit tax return of WHT and VAT

20-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร,ภาษาอังกฤษ
 • มีความชำนาญด้านตัวเลขเป็นอย่างดี
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

20-Mar-18

 

Applied
 • อายุ 23 - 30 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปี ขึ้นไป
 • GPA 2.5 up

20-Mar-18

 

Applied
 • การศึกษาตั้งแต่ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Finance or related
 • At least 3-year experience in finance department
 • Good presentation skills.

19-Mar-18

 

Applied
 • Footwear from USA
 • The office address is located at Thai CC Tower
 • Co ordinate with Finance manager and abroad

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความซื่อสัตย์ และตรงเวลา

19-Mar-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความซื่อสัตย์ และตรงเวลา

19-Mar-18

 

Applied
 • ติดตามเอกสารลูกค้า
 • คีย์ข้อการซื้อสินค้าของลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตามเอกสารลูกค้า
 • คีย์ข้อการซื้อสินค้าของลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตามเอกสารลูกค้า
 • คีย์ข้อการซื้อสินค้าของลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน ,บัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานการเงิน บัญชี

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบธนาคารและเอกสารต่างๆ
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี ,การเงิน,การจัดการหรือสาขาที
 • ความชำนาญในการใช้โปรแกรมที่มีความจำเป็นต่างๆ ในการ

16-Mar-18

 

Applied
 • account payable
 • good comminication skill in English
 • Computer skill in Microsoft Office

16-Mar-18

 

Applied
 • Degree in Finance, Accounting, Economics
 • 4-year experiences in financial management
 • TOEIC score of 750 is an advantage.

16-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor Degree of Accounting/Finance
 • 1 - 2 years experience in cashier field
 • basic knowledge of tax law in Thailand

16-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Minimum 2 years of experience in accounting
 • Service minded with good interpersonal skills

16-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any fieds
 • New graduate are welcome
 • Working area : Ratburana

16-Mar-18

 

Applied
 • 5 working days
 • 3-4 years experience
 • Attractive salary

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assist in a day to day accounting procedure
 • Bachelor’s Degree in Accounting/Finance
 • 2-3 years of relevant working experience

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years experiences in Accounting or Cashier funct
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Able to work simultaneously with any special assig

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or equivalent of Accounting
 • At least 1 years working experience
 • Expertise in English

16-Mar-18

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in finance and accounting
 • Work experience in accounting field
 • SAP knowledge

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good communication skill in English.
 • Experience in construction preferred
 • SAP program preferred

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนจัดทำบัญชี บันทึกรายการบัญชี
 • ปริญญาตรี คณะบัญชี
 • ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป

16-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • งานบัญชี/การเงิน แสดงรายรับ-จ่าย แยกประเภท

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

16-Mar-18

 

Applied
 • Chinese Language knowledge is preferable
 • Experience in Finance & Accounting at least 2 year
 • Bachelor’s degree in Accounting

15-Mar-18

 

Applied
 • วางบิลลูกค้า
 • ติดตามการชำระเงินจากลูกค้า
 • หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

15-Mar-18

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • Bachelor Degree or above in financial.
 • experience in verify cash flow project, financial.
 • Experience in manufacturing business is advantage.

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Finance, Accounting
 • Previous billing/financial operational experience
 • Min 0-2 yrs experience in financial institutions

15-Mar-18

 

Applied
 • Ensure in a day to day accounting procedure
 • Ensure all payments are made on time
 • 4-5 years of working experience in Accounting

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in accounting
 • At least 5 year experience in accounting field
 • Experience in preparing withholding tax report and

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead a team to handle all finance and accounting
 • Perform financial forecast and analysis
 • 2+ years experience in finance or accounting

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานราชการ

15-Mar-18

 

Applied
 • ปริญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้

15-Mar-18

 

Applied

Accounting and Finance Officer / เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

KHAMCHAROEN CEMENT LTD., PART.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปวส,ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้ และทักษะเฉพาะทาง

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล