• Prepare withholding tax report / VAT submission
 • Performing payments for both local and abroad
 • Annual FS reporting and submission

19-Jan-18

 

Applied
 • ปฏิบัติหน้าที่ จัดทำบัณชีและการเงินในโรงงาน
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

19-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • บริหารงานบัญชีได้เป็นอย่างดี
 • สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้ดี

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-18

 

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Experience more than 3 years

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Accounting
 • 2-3 years experience AR/AP,Tax
 • Accounting, Finance

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในงานบัญชี 0-2 ปี
 • สามารถใช้งาน Microsoft Officer ได้เป็นอย่างดี

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 5 years experience in Accounting
 • Experience in AP/AR/GL/VAT/WHT

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
 • บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน

16-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • สามารถขับรถยนต์ รถจักยายนต์ได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้

16-Jan-18

 

Applied
 • Costing
 • Accounting
 • Minimum 3- 5 years working experience

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล