• Male of Thai Nationality
 • Bachelor degree in Accounting or related field
 • 3-5 years experience in Accounting

45 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Accounting
 • Experiences in Costing & Inventory for Manufacturi
 • Good in computer program knowledge and ERP system

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Thai nationality, Age between 23 – 32
 • Degree or Higher in Accounting or related
 • 0-3 years’ experience in financial statement

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3 years experienced in banking/ financial
 • The Revenue Code of Thailand
 • Thai accounting standard

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting, and at least 2 years’ exp.
 • Knowledge of Thai Tax rules
 • Prepare Balance Sheet, P&L and Cashflow statement

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ตรวจสอบรายการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีในระดับหัวหน้างาน 5-10 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, aged 25-35 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • Experience in accounting of at least 3 years.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 5 years experience in Accounting
 • Experience in month-end closing

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality, Age not over 33 years old
 • At least 5 years’ experience in Accounting
 • Have an experience in SAP is a must

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP หรือ Express ได้
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี GL อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี AP หรือ AR อย่างน้อย 1 ปี

23-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำงบการเงิน
 • หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในงาน 3- 5 ปี

23-Aug-17

 

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

23-Aug-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bangkok Payment Solutions (a BTS Group company)
 • 5+ Years in Accounting
 • Accountable, Knowledgeable and Proactive

23-Aug-17

 

Applied
 • Project Accounting Management.
 • Financial Report and Budgeting control.
 • Coordinate to sub-contract, donor and Partner.

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดทำบัญชีตรงตามมาตราฐาน
 • จัดทำรายงานการแสดงผลงบการเงิน จัดทำ Budget
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการลงบัญชีต่างๆ

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับวางบิลและจ่ายเช็ค
 • ปริญญาตรี สายการบัญชี และการเงิน
 • จัดทำเช็ค และจ่าย Supplier

22-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting/Finance
 • 3-5 years experience in Accounting
 • Strong analytical skills

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำและตรวจข้อมูลหรือเอกสารทางบัญชีและภาษี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี อย่างน้อย 2 ปี
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน

22-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • อายุ 25 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Aug-17

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม WinSpeed ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จัดทำระบบสินค้าคงคลัง
 • คำนวณต้นทุนผลิตประจำเดือน

22-Aug-17

 

Applied
 • Female age 30 years up
 • Bachelor Degree in accounting or higher
 • 5 year experience in accounting field

21-Aug-17

 

Applied
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

21-Aug-17

 

Applied
 • 0-5 years experience in Account Payable
 • Fresh Graduate are welcome
 • Good command of English

20-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สาขาการบัญชี
 • อายุ 25-32ปี
 • ปริญญาตรี

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1-3 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน

18-Aug-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Senior Accounting Officer เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
 • มีประสบการณ์
 • สามารถใช้โปรแกรม RMS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย5ปี

17-Aug-17

 

Applied
 • GL Accountant, good English, Analysis, and report
 • SAP program
 • Report, and analysis

16-Aug-17

 

Applied
 • Organizing & Controlling on A/R-Collection
 • A/R aging report and VAT reconciliation
 • Handling billing preparation

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล