• Knowledge or experience with ERP Odoo System
 • Knowledge of Taxation and BOI regulations
 • Good communication, multitasking, and presentation

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วันหยุดประจำปีและตามประเพณีไม่ต่ำกว่า13วันต่อปี
 • โบนัสตามผลประกอบการบริษัท
 • ประกันสังคม

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • accountant
 • billing
 • training

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บันทึกการตั้งหนี้ เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย/วัตถุดิบ
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้ อย่างน้อย 3 ปี

17-Nov-17

 

Applied
 • financial management
 • finance and banking
 • detail-oriented

17-Nov-17

 

Applied
 • finance
 • accounting
 • administration

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล