• Thai nationality, 30+ years old
 • University Degree in Accounting
 • 8+ years of experience in Accounting

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 Years of the accounting area
 • Salary is negociation
 • Sun and Opera System is preferred

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting
 • Over 10 years of experience with team management
 • Master’s degree in Accounting

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ตำแหน่งหัวหน้าบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาสายงานได้ดี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ปิดงบการเงิน
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Express ได้
 • สามารถเริ่มงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปิดงบการเงิน
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Express ได้
 • สามารถเริ่มงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมWinspeed
 • ใช้โปรแกรมMs. Excel
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ปรับปรุงบัญชี

19-Jun-18

 

Applied
 • financial book closing and reporting, taxation
 • Responsible for an accurate & timely day-to-day
 • handle budgeting, forecast, projects & improvement

19-Jun-18

 

Applied
 • Accounting
 • Non-life insurance
 • OIC reporting

19-Jun-18

 

Applied
 • ปริญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอย่างน้อย 2 ปี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป

18-Jun-18

 

Applied
 • ปริญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอย่างน้อย 2 ปี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป

18-Jun-18

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

18-Jun-18

 

Applied
 • ควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชี
 • ปิดบัญชีของบริษัท
 • มีสามารถใช้โปรแกรม ERP ได้

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีการเงินไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • สื่อสารภาษาจีนเป็นอย่างดี

18-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างาน 2 ปี ขึ้นไป

18-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ทางบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถปิดงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงินต่างๆได้

18-Jun-18

 

Applied
 • Male or Female, age over 40 years.
 • Minimum 15 years working experience
 • Audit firm experience, hire-purchase

15-Jun-18

 

Applied