• Ensure that all 3rd Party incoming invoices
  • Perform reconciliation on supplier's statement
  • Coordinate closely with operations

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์การทำบัญชีมากกว่า5 ปีจะพิจารณาพิเศษ

16-Aug-17

 

Applied
  • คุณสมบัติเพิ่มเติม
  • อายุต้องไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล