• Basic to middle level of office administration
 • Ensure efficient running of office procedure
 • Knowledge in inventory and record management

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 8-10 ปี
 • ปริญญาตรี/โท สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ
 • Platform : MS-Server, VMware, etc.

21-Mar-18

 

Applied
 • Office Administration,Assitant Officer Manager
 • Assistant Manager, General Officer,Google,Line
 • Attractive salary and benefits with good environme

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

20-Mar-18

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Mining Engineering
 • At least 12 years of quarry experience
 • Must be very knowledgeable on the quarry

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษพูดและเขียนได้
 • มีความสามารถในการใช้ Computer ได้เป็นอย่างดี

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • •Male/ Female age over 40 years old.
 • •Bachelor or Master Degree in Engineering (EE,ME)
 • •Good command communication in English and Japane

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA Degree in Accounting
 • 2 years working as Auditor with Big 4 Audit firm
 • Strong knowledge of Thai Accounting standards

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ

17-Mar-18

 

Applied
 • 2-3 years of working experience
 • Bachelor's Degree
 • Good team leader and training the junior staff

16-Mar-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • ปิดงบทางการเงิน
 • หากมีใบผู้สอบบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting & Finance
 • SAP system
 • Accounting knowledge

16-Mar-18

 

Applied
 • At least 7 years in premium items & local sourcing
 • Shopper catalogue products exp would be preferred
 • Good sourcing & English communication skills

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

16-Mar-18

 

Applied
 • ผลตอบแทนประจำปี (โบนัส)
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assist in the preparation of balance sheets...
 • Prepare accounting and taxing report
 • Expertise in SAP

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการร้าน 2 ปี
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ และทำงานเป็นกะได้
 • มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ บริหารทีมงาน ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบ

16-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์

15-Mar-18

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการทำงานระบบบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ปฏิบัติงานกับบริษัทในเครือ

13-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล