• Trainer
  • Trainning
  • จนท.ฝึกอบรม

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร บัญชี
  • ประสบการณ์ในงานด้านการลงทุน และผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

15-Mar-18

 

Applied
  • More than 7 years of direct experiences
  • Knowledgeable in Corporate and Personal business
  • Competitive salary and benefits package

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล