• Customer Oriented and service mind.
 • High experience of negotiation
 • Have background of Mobile Phone Business.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์งานซ่อมบำรุงในโรงงาน10ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาเครื่องกล
 • มีใบ กว.(พิจารณาเป็นพิเศษ)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum of 10 years experience in procurement
 • To manage all procurement and purchasing processes
 • To source and procure goods and services

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Cost Accounting Manager/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน

Buriram Sugar Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศหญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการด้านการบัญชี 8-10 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemical Engineering
 • 10 years industrial experience(process engineer)
 • Ability to lead, develop and coach employees

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Success Record in Mobile Telephone Business.
 • High Leadership skill and Negotiation Skilsl.
 • Excellence planning and marketing analytic skills.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • automotive logistic control milk run planning
 • Master /bachelor in logistic/supply chain/engineer
 • Business - English language both written & spoken

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การทำบัญชี 5-10 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานบนระบบERP

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • good opportunity
 • Good benefit
 • Good Salary

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มี ประสบการณ์ ด้านการขายต่างประเทศ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female 35 years old+,Fluent in English
 • At least 5 years working experience
 • Working in the Cosmetics Business

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 7 ปี
 • สาขาบัญชี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good in English conversation and writing
 • Express Service Limited
 • Managing people a winning team

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years exp. in Marketing in FMCG, QSR
 • Exp. in Mass Media communication and researching
 • Bachelor's Degree in Marketing or related fields

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน เขตบางนา กรุงเทพ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Food Science
 • Food Additives experience
 • 10 years experience in Sales & Marketing

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมการจ่ายค่าจ้าง ให้ถูกต้องครบถ้วน
 • ควบคุมการบริหารงานฝ่ายบุคคล
 • ควบคุมด้านการพัฒนาบุคลากร

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความสนใจเกี่ยวกับการตลาด
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ยืดหยุ่น
 • มีความคิดที่เป็นเหตุ-เป็นผล ช่างสังเกต

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Excellent communication and listening skills
 • Higher base salary and higher commission
 • Positive Attitude

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย
 • พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ถึง ปริญญาตรี
 • กระตือรือร้น มุ่งมั่น
 • อัธยาศัยดี กล้างแสดงออก

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
 • มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้านการออกแบบรถบรรทุก

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการบริหารและการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านผู้จัดการฝ่ายขายในอุตสาหกรรมยานยนต์
 • มีความรู้ทางด้านงานบริหารและการตลาดเป็นอย่างดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female age 30 – 45 years old, Bachelor
 • At least 3 years experiences in Trading business
 • Good knowledge of Thai tax law and SAP system

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป รัฐศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์
 • จัดหาบุคคลากร ดูแลสวัสดิการของพนักงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in any related field
 • Minimum 10 years working experience
 • Salary plus other allowance

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อาชีพ
 • เงิอนเดือน
 • สถานที่

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Near BTS Chongnonsee / MRT Silom
 • Provident Fun Benefit
 • Performance Bonus

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Create Strategy and sales plan.
 • Expand export sales channels.
 • Analyze data to identify sales opportunities.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher.
 • Machanical, Industrial, Electrical Engineer or rel
 • 30 years old up.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree's in Accounting
 • Have experience 5 years up in Accountant
 • Good command of spoken and written English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Sales
 • Good command of spoken and written English
 • Availability to travel as needed

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานบุคคลทั้งระบบไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับ ISO 9001,และใช้ ACC Payroll ได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Steel, Coil
 • Steel Sheets
 • Manufacturing

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 day work week
 • Day off on birthday
 • Bonus base on performance

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage all HR operations & General Affairs
 • HR degree or related fields (HRD preferred)
 • At least 5-10 years experiences in HR field

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of working experience
 • oil and gas, digital solution
 • work life balance

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาบริหารธุรกิจ
 • สามารถนำทีมขายโครงการประมาณ 8 – 10 คน
 • มีประสบการณ์ตรง อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Managerial support to MMC
 • Bachelor's Degree in Industrial Engineer
 • Minimum 5 Years in automotive field

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Thai national, age preferable over 35 years old
 • 5 years experience in preparation of accounts

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 5 ปีขึ้้นไป
 • สถานที่ทำงาน เพชรเกษม 69 วิคตอเรีย การ์เด็นส์

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ป.ตรี สาขา วิศวกรรม /เครื่องกล/อุตสาหกรรม
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001:2015
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงงานไม่น้อย 3 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กำหนดนโยบายและวางแผนด้านระบบบัญชี-การเงิน
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 5 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารจัดการอัตรากำลังคนให้สามารถปฏิบัติงานประจำ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านงานคลังสินค้า

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนการตลาด
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านงานคลังสินค้า

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Marketing, Business
 • Good English Communication is a plus
 • Packaging skill is a plus but not necessary

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or master degree in engineering
 • 15+ years of engineering experience
 • Environmental Engineering Manager

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • FYI Center, MRT QSNCC, Klongtoei, 5 working days
 • Product P/L Accounting, Material Cost Control
 • Product Profit Analysis, Business Planning

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied