• Sales Planning & Steering Manager
 • Service Planning & Steering Manager
 • Asset Management Manager

16-Mar-18

 

Applied
 • Loan / Debt Restructuring
 • NPL Prevention
 • Special Asset Management

14-Mar-18

 

Applied
 • Non-Performing Assets
 • Assets management
 • real estate

13-Mar-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ควบคุมและออกทะเบียนทรัพย์สินของบริษัท
 • ตรวจสอบรายการทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
 • ดูแลและควบคุมการจัดหาอุปกรณ์สำนักงาน

12-Mar-18

 

Applied
 • บริหารสำนักงาน,คลังสินค้า,การเช่า,การต่อประกันภัย
 • พัฒนาระบบการจัดวางสินค้า/ภาชนะบรรจุ/พาเลท
 • ตรวจสอบเอกสาร นิติกรรม,สัญญาต่างๆ

12-Mar-18

 

Applied
 • AR & Fixed assets in manufacturing
 • Knowledge of accounting standards (IFRS and TFRS)
 • Experience to lead team and drive projects

09-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล