• Male or Female, age between 35 - 40 years old
 • Minimum 8 years working experience in costing
 • Knowledge of Accounting software SAP-B1 and Plant1

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานบัญชีต้นทุนมากกว่า 5 ปี
 • มีความคิดอย่างเชิงรุกและมีความคิดในด้านบวก
 • ใช้โปรแกรม SAP ได้

16-Jan-18

 

Applied
 • อายุ 30-40 ปี / ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือ สูงกว่า
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
 • สามารถปิดงบการเงิน และ ตรวจสอบความถูกต้อง

16-Jan-18

 

Applied
 • ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำบัญชี
 • ควบคุมดูแลงานบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
 • มีประสบการณ์บัญชีโรงงานหรือการ์เม้นต์

15-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล