• Location: Rama2
  • Salary: 80-90K
  • Working Hours: Monday - Friday

11-Dec-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด
  • มีประสบการณ์ในสายงาน 3-5 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่