• At least 15 years experience in accounting
 • At least 5 years in the management level
 • Certified Public Accountant (CPA)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ฺฺBachelor degree in Accounting
 • managerial accounting and budgeting
 • Consolidate financial statements

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Finance, Accounting
 • Analyzing and presenting the financial reports
 • Posses good communication skill

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree in Accounting
 • 10-15 years experience in accounting
 • 5-10 years at a managerial level

22 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ERP (SAP One)
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบัญชีการเงิน 10 ปีขึ้น
 • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์งบการเงิน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor Degree of Accounting or Financial.
 • 7-10 years of experience in accounting&financial.
 • IT-minded, experience with accounting system

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting, Financial
 • 5 years experiences in related field.
 • CPD required.

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting, Financial
 • 5 years experiences in related field.
 • CPD required.

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial, Accounting Background
 • Account Payable, Account Receivable
 • Base in Kuala Lumpur, Malaysia

22-Jun-18

 

Applied
 • ปิดงบได้ถูกต้อง ทันเวลา
 • เป็นที่ปรึกษาให้ผู้บริหาร ในการวางแผนภาษี
 • วางระบบการทำงานให้สอดคล้องกับธุรกิจ และการเติบโต

20-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สวัสดิการ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์งบการเงิน

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Express และปิดงบได้
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5 ปี

19-Jun-18

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied