• Bachelor in Accounting/Finance (Related Fields)
 • 5 years in accounting or related fields
 • CPA is preferable

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female age 30 years up
 • Bachelor Degree in accounting or higher
 • 5 year experience in accounting field

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุเกิน 30 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินอย่างต่ำ 8 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการด้านการปิดบัญชีและจัดทำงบการเงิน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีการเงิน 10 ปี
 • กำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการ
 • จัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี 4-5 ปีขึ้นไป
 • จัดทำ report ทางการเงินเช่า cash flow,case Budget
 • มีเลขผู้ทำบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี,การเงินจะได้การพิจารณาพิเศษ
 • มีความรู้โปรแกรมบัญชีและคอมเบื้องต้น
 • เงินเดือนตามความสามารถ และโบนัสประจำปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผน, ตรวจสอบการทำบัญชีและดูแลเรื่องการเงิน
 • มีความรู้ในเรื่องของกฎหมายภาษีอากร, งบประมาณ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years’ experience in Head of finance
 • Good oral and written communication skill
 • Computer proficiency and knowledge using finance

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience teaching in UK higher education program
 • Accounting&Finance from a reputable international
 • Teaching experience, Work experience

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Contributes to strategic planning and development
 • Responsibility Accounting and Financial Management
 • Responsible for Business and financial strategy

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • financial model
 • loan
 • At least 15 years in Accounting & Finance

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีที่เกี่ยวกับด้าน Logistics
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้
 • โปรแกรมบัญชี Express

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ ด้านบัญชี 2ปี ขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance and Accounting Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • MNCs
 • Manufacturing and trading background
 • More than 100 years of history

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ทำงานเป็นทีมได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance and Accounting Manager
 • Chemical industry
 • Job in Bangkok, Thailand

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป. ตรี ขึ้นไป ด้านบัญชีบริหาร เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0-10 ปี ด้านงานวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป ด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ 0-3 ปีทางด้าน Process Improvement
 • ประสบการณ์ 1-7 ปี ด้านบัญชีหรือตรวจสอบภายใน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป. ตรี ขึ้นไป ด้านบัญชีบริหาร เศรษฐศาสตร์
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • วิเคราะห์ข้อมูลการเงิน ผลประกอบการของธนาคาร

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fairly Good command of English communication.
 • Bachelor’s degree in finance or accounting.
 • Minimum of 3 years’ experience in Accounting.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial Account
 • Regional Exposure
 • Great Culture

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชีทั่วไป
 • ทำเอกสารวางบิลรับเช็ค
 • มีความเป็นตัวของตัวเอง

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส-ป.ตรี
 • ผ่านงานบัญชีมาแล้ว
 • สามารถสรุปราย-รับรายจ่าย/เงินสดย่อย/สั่งของ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุระหว่าง 24 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : 1 ปี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแล ควบคุม ตรวจสอบระบบบัญชี-การเงิน ทั้งระบบ
 • มีประสบการณ์ทำงานบัญชีระดับบริหารจัดการตั้งแต่ 3ปี
 • ดูแล ควบคุม ตรวจสอบระบบบัญชี-การเงิน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • 10 years experience in an accounting function.
 • Providing tax planning strategies for the company
 • Being independent with strong interpersonal skills

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • มีความรู้ทางด้านบัญชี
 • ทำงาน 5 วัน ต่อสัปดาห์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Oversee Accountant and finance function
 • Ensure appropriate accounting control procedures
 • Good command of English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female , Thai nationality ,age 35-45 year
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting/Finance
 • Minimum of 10 years of experience in Finance and A

20-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำบัญชีภายในของบริษัท
 • ปวส - ป.ตรี ขับรถได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

20-Aug-17

 

Applied
 • Immediate stark work is an advantage
 • bachelor / Master degree
 • Salary 18,000-25,000THB.

19-Aug-17

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

19-Aug-17

 

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 5 ปี ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
 • ประสบการ์ทำงาน 10 ปี ไม่นับรวมตำแหน่งระดับบริหาร
 • เพศชาย-หญิง อายุ 40-50 ปี

19-Aug-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 - 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี

19-Aug-17

 

Applied
 • ร้านขายของที่ระลึกและสวนสนุกของ LINE FRIENDS ในไทย
 • มีประสบการณ์ตรงด้านการบัญชี และ/หรือ ด้านการเงิน
 • เคยทำการปิดรอบบัญชีรายเดือนและรายปี, TAX, VAT

19-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong financial and accounting background
 • Managerial skills at least 10 years
 • Business analysis in term of finance

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • สวัสดิการดี
 • หยุดเสาร์อาทิตย์

18-Aug-17

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ป.ตรี-โท การเงิน/บัญชี
 • ประสบการณ์ ด้านบริหาร
 • ไม่ต่ำกว่า3ปี-10ปี

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting and MBA is a plus.
 • Have experience in ERP system, ERP-Navision
 • CPD holder is a must.

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท MBA Major Account and or Finance
 • วางแผน ควบคุมและตรวจสอบ การจัดทำบัญชี
 • วางแผนภาษี

18-Aug-17

 

Applied
 • Male or female, age 30 - 40 years old
 • degree or higher in Accounting
 • 7 years of experience in finance and accounting

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in accounting Only
 • 1–4 year experience in accounting field
 • Experience in preparing withholding tax

18-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบในการเตรียมเอกสารการจ่าย การเตรียมเช็ค
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office ขั้นพื้นฐานไ

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีบัญชีและการเงินเท่านั้น
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

18-Aug-17

 

Applied
 • BA/ Master in Accounting
 • 10 years or over in multi-national companies
 • Experience in financial analysis,Statutory account

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance and Accounting
 • Merger & Acquisition (M&A)
 • MBA

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล