งานบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 32 ตำแหน่งงาน
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s banner
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s logo
  บางบอน
  • การปิดบัญชีประจำเดือน/ปี
  • คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • จัดทำแบบ ภ.ง.ด. 50 และภงด.51 ภ.พ.30
  PBA ESTATE CO., LTD.'s banner
  PBA ESTATE CO., LTD.'s logo
  บางบอนTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • ละเอียดรอบคอบ
  • สามารถปิดบัญชี ปิดงบได้
  • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
  กรุงเทพมหานคร
  • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี,การเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 - 3 ปี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ตรวจเอกสารบัญชีและภาษีอากร
  • มีความรู้ในด้านงานระบบบัญชี
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น SAP
  Siam Motors Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • 1-3 Years Experience of Account Payable
  • Knowledge of Withholding Tax, Receipt ,Corporate
  • Performance Bonus, Attractive Remuneration
  Panthera Group Co., Ltd.'s banner
  Panthera Group Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • Bachelor's degree in accounting or finance
  • Minimum 3 year’s of accounting
  • Salary : 35-45K , Permanent , Bonus
  Ananda Development Public Company Limited's banner
  Ananda Development Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ที่ปรึกษางานบริหารจัดการทรัพย์สิน
  • บริหารจัดการทรัพย์สิน การหารายได้
  • บริหารงานสื่อสารและความสัมพันธ์กับลูกค้า
  US Embassy Bangkok's banner
  US Embassy Bangkok's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Completion of college or university studies
  • 2 years of experience in office management
  • TOEIC score at least 600
  US Embassy Bangkok's banner
  US Embassy Bangkok's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Completion of two years of college or university
  • A minimum of three years of experience
  • Fluent of English and Thai is required
  US Embassy Bangkok's banner
  US Embassy Bangkok's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • A Bachelor's degree in international affairs, law
  • Fluent of English and Thai
  • at least five years' experience in labor issues
  US Embassy Bangkok's banner
  US Embassy Bangkok's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • University degree in electrical engineering
  • Five years of experience in electrical engineering
  • English level IV (Fluent) is required
  US Embassy Bangkok's banner
  US Embassy Bangkok's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Completion of two years of college or university
  • 3 years’ experience in supply chain
  • TOEIC score of at least 600
  US Embassy Bangkok's banner
  US Embassy Bangkok's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • A Bachelor's degree in BBA or B.A.
  • 2 years’ experience in financial management
  • Good working knowledge of Thai and English
  TCP Group/กลุ่มธุรกิจทีซีพี Bangbon's banner
  TCP Group/กลุ่มธุรกิจทีซีพี Bangbon's logo
  บางบอน
  • จัดเก็บรายรับทุกประเภทให้ถูกต้องและครบถ้วน
  • มีความรู้ด้านมาตฐานการบัญชี
  • มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน มีความซื่อสัตย์
  US Embassy Bangkok's banner
  US Embassy Bangkok's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Must be able to read and interpret mechanical
  • Completion of secondary school required
  • TOEIC score at least 600
  ถัด ไป