งานผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านบัญชีการเงิน
  • ปิดงบและวิเคราะห์งบการเงินรายเดือน รายปี
  • วางแผน ควบคุม และตรวจสอบงานด้านบัญชีทั้งระบบ