งานบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 48 ตำแหน่งงาน
  Cosmic Concord Corp., Ltd.'s banner
  Cosmic Concord Corp., Ltd.'s logo
  ยานนาวา
  • ปิดงบบัญชีรายเดือนและรายปี รายงานบัญชีและการเงิน
  • ควบคุมดูแลระบบงานบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
  • วางแผนภาษีอากร ทำรายงานและวิเคราะห์ระบบบัญชี
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  ปทุมวัน
  • ประสบการณ์งานในด้านสายงาน บัญชี-การเงิน
  • มีความรู้ด้านการปิดงบบัญชี การรับชำระ ติดตามหนี้
  • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  Thai Life Insurance Public Company Limited's banner
  Thai Life Insurance Public Company Limited's logo
  ดินแดง
  • ประสบการณ์ในระบบงาน SAP 7 ปี
  • จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์/บัญชี/บริหารธุรกิจ
  • ดูแลสนับสนุนระบบงานSAP ให้กลุ่มงานบัญชีและการเงิน
  บริษัท ทองหล่อ เมเนจเม้นท์ จำกัด's logo

  Account Payable & Receivable/เจ้าหน้าที่บัญชี

  บริษัท ทองหล่อ เมเนจเม้นท์ จำกัด
  วัฒนา
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้ 1-2 ปี
  • รับผิดชอบงานด้านบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้
  Interlink Communication Public Company Limited (ILINK)'s banner
  Interlink Communication Public Company Limited (ILINK)'s logo
  ห้วยขวาง
  • มีประสบการณ์ในการทำจ่ายงานโครงการ
  • มีทักษะการตรวจสอบเอกสารประกอบการตั้งเบิก
  • มีทักษะจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 / ภ.ง.ด.53 /
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • มีประสบการณ์ด้านงาน GL,AP,AR,BOI
  • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี และมาตรฐานภาษี
  • มีประสบการณ์ปิดงบประมาณรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Accounting Officer / Senior Accounting Officer

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  พญาไท
  • การจัดทำงบการเงิน การคำนวณภาษีเงินได้นิติฯรายเดือน
  • จัดทำงบการเงินพร้อมบทวิเคราะห์ผลประกอบการ
  • มีประสบการณ์จัดทำงบการเงินแบบ End to End Process
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • ปริญญาตรีสาขาการเงิน การธนาคาร หรือสาขาอื่น
  • ประสบการณ์ในงานด้านการเงิน บัญชี อย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถใช้งาน VSMS และ SAP
  บริษัท ทองหล่อ เมเนจเม้นท์ จำกัด's logo

  Chief Accountant/สมุห์บัญชี

  บริษัท ทองหล่อ เมเนจเม้นท์ จำกัด
  วัฒนา
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านบัญชี
  • อยู่ในตำแหน่งสมุห์บัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานประจำวันของฝ่ายบัญชี
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • บัญชี AR
  • Account Receivable & Collection
  • Account
  Kim Pai Ltd., Part.'s banner
  Kim Pai Ltd., Part.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • มีประสบการณ์ในการจัดทำ/วิเคราะห์รายงานงบการเงิน
  • มีความรู้ความเข้าใจใน Activity Base Costing
  • รับความกดดันในการทำงานภายใต้ระยะเวลาจำกัดได้
  Flowaccount Co., Ltd.'s banner
  Flowaccount Co., Ltd.'s logo
  บางรักTHB 25K - 45K /เดือน
  • Experience with high volume inbound sales process
  • Highly motivated
  • working in a sales environment for a technology
  C.P. Intertrade Co., Ltd. (CPP)'s banner
  C.P. Intertrade Co., Ltd. (CPP)'s logo
  ปทุมวัน
  • มีประสบการณ์ในการทำบัญชีร้านอาหาร
  • มีความรู้เรื่องระบบ POS
  • เข้าใจพื้นฐานของธุรกิจร้านอาหารเป็นอย่างดี
  ถัด ไป