งานนักวิเคราะห์ทางการเงิน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  The Thai Bond Market Association's banner
  The Thai Bond Market Association's logo
  ปทุมวัน
  • บริหารจัดการฐานข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้
  • วิเคราะห์เครดิตและข้อมูลทางการเงิน
  • วิเคราะห์ความต้องการเงินทุนของกิจการ
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • จัดทำ Financial Model เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
  • ดูแลเรื่องการจัดหาเงินทุน
  • ติดตามสถานการณ์ของตลาดการเงินของไทยและต่างประเทศ
  Principal Healthcare Company Limited's banner
  Principal Healthcare Company Limited's logo
  วัฒนา
  • มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทมหาชน
  • มีใบอนุญาตผู้สอบบัญชี (CPA)
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้