งานสถาปนิก
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน
  AP (Thailand) Public Company Limited's banner
  AP (Thailand) Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • มีทักษะในการใช้ BIM, ArchiCAD, AutoCAD, 3Dmax
  • มีประสบการณ์อสังหาริมทรัพย์(โครงการแนวราบ)
  AP (Thailand) Public Company Limited's banner
  AP (Thailand) Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • มีประสบการณ์ในการออกแบบบ้าน อ่านแบบ และคุมก่อสร้าง
  • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, 3Dmax, Sketchup ได้ดี
  • มีใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก (ส.ถ.)
  SABUYTECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED's banner