งานบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Zeon Chemicals Asia Co., Ltd.'s logo
  ระยอง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานกับโรงงานอุตสาหกรรม
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, MS Excel