งานผู้จัดการสาขา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • เป็นที่ปรึกษาการลงทุนแนะนำการขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ดูด้านเงินฝากสาขา กองทุน การลงทุน และประกันชีวิต
  • ทำกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน