งานนักวิเคราะห์และเขียนโปรแกรม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  พญาไท
  • ฺีBusiness Analyst นักวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
  • เขียน flow, ออกแบบ mockup software
  • พูดคุยกับลูกค้าเพื่อเก็บความต้องการและทำความเข้าใจ