งานเจ้าหน้าที่ธุรการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 122 ตำแหน่งงาน
  SKF (THAILAND) LTD.'s banner
  SKF (THAILAND) LTD.'s logo
  Yannawa
  • บริหารงานทั่วไป
  • การจัดการภายในสำนักงาน
  • ดูแลอาคารสำนักงาน
  Asset World Corp Public Company Limited's logo
  Dindaeng
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
  • ทำงานด้านเอกสารได้ดี (Quotation, Memorandum, etc.)
  • ชำนาญในโปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel
  Talka Talka Digital Media Co., Ltd.'s banner
  Talka Talka Digital Media Co., Ltd.'s logo
  KlongtoeyTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • Up to THB 30,000, Hybrid ทำงานที่บ้านทุกวันพุธ
  • ประกันกลุ่ม ประกันผู้ป่วยนอก ทำฟันทุกปี
  • ละเอียด เข้าใจงานเอกสาร บัญชี ภาษี มีประสบการณ์
  POSITIVE TEAM DESIGN CO., LTD.'s logo
  PrakanongTHB 13K - 19,999 /เดือน
  • มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
  • มีทักษะ การใช้ นำเสนอ ด้วย Microsoft office
  • มีทักษะการติดต่อ ประสานงาน ที่ดี
  THE MALL GROUP CO., LTD. ( HEAD OFFICE )'s banner
  THE MALL GROUP CO., LTD. ( HEAD OFFICE )'s logo
  Bangkapi
  • เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
  • Supply Chian
  • เลขานุการ
  Primo World Co., Ltd.'s banner
  AXA Insurance Public Company Limited's banner
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s banner
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s logo
  Klongtoey
  • ชอบเรียนรู้งานเกี่ยวกับทางด้านไอที
  • ชอบทำงานเอกสารและประสานงาน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s banner
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s logo
  Klongtoey
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านบัญชีหรือการเงิน
  • มีความรู้พื้นฐานในระบบบัญชี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s banner
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s logo
  Klongtoey
  • ชอบทำงานเกี่ยวกับทางด้าน HR
  • ชอบทำงานเอกสารและประสานงาน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน
  Bangkok Insurance Public Company Limited's banner
  Bangkok Insurance Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • ให้คำปรึกษาการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
  • วิเคราะห์ ประมวลผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
  • ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
  Gushcloud (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • วางแผน พัฒนา และดำเนินกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์องค์กร
  • ค้นคว้า เขียน และเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อ
  • ติดต่อประสานงานและตอบคำถามจากสื่อเกี่ยวกับบริษัท
  ถัด ไป