งานนักวิเคราะห์ระบบ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • ประสานงาน ควบคุม พัฒนา ทดสอบ Application/Software
  • ประสบการณ์ด้าน Project Management, BA, SA, Tester
  • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ และนำมาประยุกต์ใช้งาน