งานวิศวกรซอฟต์แวร์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's banner
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's logo
  ห้วยขวาง
  • วิเคราะห์ Raw Data สร้าง Data Pipeline/ETL/ELT
  • Relational SQL/NoSQL Database/Python/SQL/Java/.NET
  • ประกันของตนเองและครอบครัว/กองทุนสำเลี้ยงชีพ/WFA